Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 października 2013 r. – BF przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-69/11)1

(Służba publiczna – Postępowanie mające na celu obsadzenie stanowiska dyrektora – Sprawozdanie komisji kwalifikacyjnej – Uzasadnienie – Brak – Niezgodność z prawem decyzji o powołaniu - Przesłanki)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BF (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Trybunałi Obrachunkowy (przedstawiciele: T. Kennedy i J. Vermer, pełnomocnicy, wspierani przez D. Waelbroecka)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o niepowołaniu skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji „Zasoby ludzkie” i o powołaniu na to stanowisko innego kandydataSentencja wyrokuStwierdzona zostaje nieważność decyzji z dnia 18 listopada 2010 r., na mocy których Trybunał Obrachunkowy powołał panią Z na stanowisko dyrektora dyrekcji „Zasoby ludzkie” i odrzucił kandydaturę BF na to stanowisko.Nie ma potrzeby wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie żądania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego usunięcia z akt sprawy załączników A7 i A 11 do skargi.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez BF.