A Verwaltungsgericht Hannover (Németország) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EZ kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-238/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Hannover

Az alapeljárás felei

Felperes: EZ

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv1 9. cikke (2) bekezdésének e) pontját, hogy a „konfliktushelyzetben történő katonai szolgálatmegtagadás” nem követeli meg, hogy az érintett személy formális megtagadási eljárásban tagadja meg a katonai szolgálatot, ha a származási ország joga nem rendelkezik a katonai szolgálat megtagadásához való jogról?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Védelemben részesíti-e a 2011/95/EU irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontja a „konfliktushelyzetben történő katonai szolgálatmegtagadással” azokat a személyeket is, akik a katonai szolgálat alóli felmentés lejárta után nem állnak a származási ország katonai közigazgatásának rendelkezésére, és meneküléssel kivonják magukat a kényszerbehívás alól?

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontját, hogy az olyan hadköteles személy számára, aki a jövőbeli katonai bevetési területét nem ismeri, a katonai szolgálat teljesítése pusztán azért „járna [közvetlenül vagy közvetve] bűncselekmény vagy a 12. cikk (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó valamely cselekmény elkövetésével”, mivel a származási országának fegyveres erői hadköteles személyek bevetésével ismételten és rendszeresen követnek el ilyen bűncselekményeket vagy cselekményeket?

Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 9. cikkének (3) bekezdését, hogy a 2011/95/EU irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti üldöztetés esetén is – a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének d) pontjával összhangban – összefüggésnek kell lennie a 2011/95/EU irányelv 10. cikkében említett okok, valamint a 2011/95/EU irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében üldöztetésnek minősített cselekmények, illetve az ilyen cselekményekkel szembeni védelem hiánya között?

A negyedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a 2011/95/EU irányelv 9. cikkének a 2. cikke d) pontjával összefüggésben értelmezett (3) bekezdése értelmében vett azon összefüggés, amely a katonai szolgálatmegtagadás miatti büntetőeljárás vagy büntetés formájában történő üldöztetés és az üldöztetési ok között áll fenn, már akkor adott, ha a büntetőeljárás vagy a büntetés a megtagadáshoz kapcsolódik?

____________

1 A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 337., 9. o.; helyesbítések: HL 2017. L 167., 58. o.; HL 2019. L 19., 20. o.).