Sag anlagt den 29. marts 2022 – Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen

(Sag C-224/22)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Spanien (ved J. Rodríguez de la Rúa Puig, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Rådets forordning (EU) 2022/110 1 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet annulleres med hensyn til fastlæggelsen af (i) den maksimale tilladte fiskeriindsats for langlinefartøjer til fiskeri efter europæisk kulmule (Merluccius merluccius) og rød mulle (Mullus barbatus) i Alboránhavet, Balearerne, Nordspanien og Lionbugten (GSA 1, 5, 6 og 7), opført i bilag III, afsnit c), og (ii) fangstbegrænsningerne for blårød reje (Aristeus antennatus) i Alboránhavet, Balearerne, Nordspanien og Lionbugten (GSA 1, 2, 5, 6 og 7), opført i bilag III, afsnit e).

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Første anbringende:

Fastlæggelsen af den maksimale tilladte fiskeriindsats for langlinefartøjer til fiskeri efter europæisk kulmule og rød mulle i GSA 1, 2, 5, 6 og 7:

Er ikke begrundet i overensstemmelse med kravene i artikel 7, stk. 5, i forordning 2019/1022 1 , for så vidt som den videnskabelige rådgivning, som indikerer, at der er taget betydelige fangster af en bestemt bestand, ikke er blevet nærmere specificeret.

Subsidiært: Fastlæggelsen er (i) i strid med artikel 7, stk. 5, i forordning 2019/1022, for så vidt som den videnskabelige rådgivning, som blev undersøgt af Kongeriget Spanien, ikke indikerer, at der er taget betydelige fangster af en bestemt bestand, og ii) er uforholdsmæssig, for så vidt som den er åbenbart uegnet til virkeliggørelsen af det mål, der forfølges med denne forordning, idet den hverken opfylder kravet vedrørende den videnskabelige rådgivning eller den fælles fiskeripolitiks målsætninger på alle tre trin: miljømæssigt, økonomisk og socialt; og for så vidt som den ikke er nødvendig, eftersom der findes andre alternative foranstaltninger for at nå dette mål (forbud, forøgelse af selektiviteten af trawlere).

Andet anbringende:

Fastsættelsen af en specifik fangstbegrænsning for blårød reje i GSA 1, 2, 5, 6 og 7:

Er ikke begrundet i overensstemmelse med kravene i artikel 7, stk. 3, litra b), i forordning 2019/1022, for så vidt som den videnskabelige rådgivning, som henviser til behovet for at vedtage denne bevarelsesforanstaltning, ikke er blevet nærmere specificeret.

Subsidiært: Fastsættelsen er (i) i strid med artikel 7, stk. 3, litra b), i forordning 2019/1022, for så vidt som anvendelsen af foranstaltningen ikke var omhandlet i den nævnte forordning, og for så vidt som den videnskabelige rådgivning, der blev undersøgt af Kongeriget Spanien, ikke henviser til behovet for at vedtage denne bevarelsesforanstaltning, og ii) er uforholdsmæssig, for så vidt som den er åbenbart uegnet til virkeliggørelsen af det mål, der forfølges med forordning 2019/1022, idet den ikke opfylder kravet vedrørende den videnskabelige rådgivning og overlapper andre bevarelsesforanstaltninger, og for så vidt som den ikke er nødvendig, eftersom der findes andre alternative foranstaltninger for at nå dette mål (forbud, mindstereferencestørrelser og forøgelse af selektiviteten af trawlere).

____________

1     Rådets forordning (EU) 2022/110 af 27.1.2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet (EUT 2022, L 21, s. 165).

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1022 af 20.6.2019 om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 (EUT L 172 af 26.6.2019, s. 1).