Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 18. jaanuaril 2021 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) versus Ryanair DAC

(kohtuasi C-33/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaatorid: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Vastustaja: Ryanair DAC

Eelotsuse küsimus

Kas [määruse nr 1408/711 muudatustega redaktsiooni] artikli 14 punkti 2 alapunkti a alapunktis ii sisalduvat mõistet „isik[, kes] töötab peamiselt selle liikmesriigi territooriumil, kus ta elab“, võib tõlgendada analoogselt mõistega, mis on (tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö, kohtute koostöö ja individuaalsete töölepingute valdkonnas (määrus (EÜ) nr 44/20012 )) määratletud [selle viimase määruse] artikli 19 punkti 2 alapunktis a kui „paik, kus töötaja tavaliselt töötab“ – muidugi ikka lennunduse ja lennupersonali sektoris (määrus (EMÜ) nr 3922/913 ) – nagu on leitud põhjendustes viidatud Euroopa Liidu Kohtu praktikas?

____________

1 Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT 1971, L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35).

2 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).

3 Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EÜT 1991, L 373, lk 4; ELT eriväljaanne 07/01, lk 348).