Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Förvaltningsrätten i Stockholm - Sverige) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige mot Skatteverket

(Mål C-7/13)1

(Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Mervärdesskattegrupp – Internfakturering av tjänster som ett huvudbolag med säte i tredjeland tillhandahåller en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i en medlemsstat – Fråga huruvida tillhandahållna tjänster är beskattningsbara)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Förvaltningsrätten i Stockholm

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Motpart: Skatteverket

Domslut

Artiklarna 2.1, 9 och 11 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att tjänster som en huvudetablering i tredjeland tillhandahåller sin filial belägen i en medlemsstat utgör beskattningsbara transaktioner när filialen ingår i en mervärdesskattegrupp.

Artiklarna 56, 193 och 196 i direktiv 2006/112/EG ska tolkas så, att i en sådan situation som den i det nationella målet, där ett bolags huvudetablering i tredjeland tillhandahåller tjänster mot ersättning till en filial belägen i en medlemsstat och där nämnda filial ingår i en mervärdesskattegrupp i den medlemsstaten, är det denna mervärdesskattegrupp som i egenskap av köpare av tjänsterna är betalningsskyldig för den utkrävbara mervärdesskatten.

____________

1 EUT C 55, 23.2.2013.