Överklagande ingett den 20 september 2021 – Kubara mot EUIPO (good calories)

(Mål T-602/21)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polen) (ombud: A. Suskiewicz)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering av EU-figurmärket good calories – Registreringsansökan nr 18 193 512

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 juli 2021 i ärende R 2167/2020-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och av rättssäkerhetsprincipen till följd av EUIPO:s registrering av kännetecknen ”Fit calories” och ”GREEN CALORIES” som EU-varumärken.

Underlåtenhet från första överklagandenämnden vid EUIPO att göra en fullständig analys av förteckningen över de varor och tjänster för vilka registrering av det ifrågavarande varumärket avslogs.

____________