Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Bamberg (Niemcy) w dniu 11 czerwca 2021 r. – postępowanie karne przeciwko MR

(Sprawa C-365/21)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Bamberg

Strony w postępowaniu głównym

MR

Pytania prejudycjalne

1.    Czy art. 55 konwencji wykonawczej do układu z Schengen (KWUS)1 jest zgodny z art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i nadal obowiązuje w zakresie, w jakim dopuszcza od zakazu ponownego ścigania za ten sam czyn zabroniony wyjątek, zgodnie z którym umawiająca się strona może w momencie ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia tej konwencji oświadczyć, że nie jest związana art. 54 KWUS, jeśli czyny, których dotyczy zagraniczny wyrok, stanowią przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu narodowemu lub innym równoważnym podstawowym interesom tej umawiającej się strony?

2.    W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1:

Czy art. 54, 55 KWUS, art. 50, 52 karty stoją na przeszkodzie dokonaniu przez sądy niemieckie wykładni deklaracji Republiki Federalnej Niemiec w sprawie ratyfikacji KWUS w odniesieniu do § 129 Strafgesetzbuch (niemieckiego kodeksu karnego, Bundesgesetzblatt 1994 II, s. 631) w ten sposób, że deklaracja ta obejmuje również takie organizacje przestępcze, jak ta w niniejszym postępowaniu – które zajmują się wyłącznie działalnością przestępczą przeciwko mieniu, a ponadto nie realizują żadnych celów politycznych, ideologicznych, religijnych lub światopoglądowych, jak również nie dążą do uzyskania przy pomocy nieuczciwych środków wpływu na politykę, media, administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości lub gospodarkę?

____________

1 Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. 2000, L 239, s. 19).