Αναίρεση που άσκησε στις 13 Απριλίου 2021 ο Évariste Boshab κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 3 Φεβρουαρίου 2021 στην υπόθεση T-111/19, Evariste Boshab κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-242/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Évariste Boshab (εκπρόσωποι: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme, avocats)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Φεβρουαρίου 2021 που επιδόθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2021, Evariste Boshab κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (T-111/19)·

να δικάσει την προσφυγή επί της ουσίας και να ακυρώσει την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1940 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018 καθόσον διατηρεί το όνομα του προσφεύγοντος στη θέση υπ’ αριθ. 8 του παραρτήματος II της απόφασης 2010/788/ΚΕΠΠΑ, καθώς και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1931 του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2018, καθόσον διατηρεί το όνομα του προσφεύγοντος στη θέση υπ’ αριθ. 8 του παραρτήματος Iα του κανονισμού (ΕΚ) 1183/20051 ·

να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με την αίτηση αναιρέσεως, ο αναιρεσείων ζητεί την αναίρεση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Φεβρουαρίου 2021, Evariste Boshab κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση T-111/19, προς στήριξη της οποίας προβάλλει δύο λόγους που αντλούνται από προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας και από πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης.

Όσον αφορά τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας και ιδίως το δικαίωμα ακρόασής του, καθόσον:

έκρινε ότι η καθυστερημένη κοινοποίηση στοιχείων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ο αναιρεσείων να μπορεί να προβάλει τις παρατηρήσεις του πριν από την απόφαση περί ανανέωσης της ισχύος των επίμαχων περιοριστικών δεν αποτελούσε προσβολή του δικαιώματος ακρόασης καθότι η εν λόγω απόφαση δεν συνιστούσε νέο στοιχείο, και

δεν άντλησε τα δέοντα συμπεράσματα που απέρρεαν από το ότι το Συμβούλιο, εν προκειμένω, δεν προέβη σε κανέναν έλεγχο.

Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως, ο αναιρεσείων προβάλλει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης, καθόσον:

δεν έλαβε υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν προληπτικό και, εξ ορισμού, προσωρινό χαρακτήρα, η δε ισχύς τους εξαρτάται πάντοτε από τη συνέχιση συνδρομής των πραγματικών και νομικών περιστάσεων που συνέτρεχαν κατά τη λήψη τους, καθώς και από την ανάγκη διατήρησης τους προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με τα μέτρα αυτά σκοπού,

δεν διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που προέβαλε το Συμβούλιο δεν ήταν ικανά να αιτιολογήσουν οιαδήποτε συμπεριφορά που εμπίπτει στο κριτήριο εγγραφής στους επίδικους καταλόγους, ήτοι πράξεις που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και

δεν θεώρησε μεμπτό το ότι το Συμβούλιο δεν εξέτασε τα στοιχεία που διαβίβασε ο αναιρεσείων στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης και δεν προέβη, βάσει αυτού, σε οικείους ελέγχους.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 1183/2005 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΕΕ 2005, L 193, σ. 1).