POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba)

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Sprawa F-78/07

Stanislava Boudova i in.

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Zaszeregowanie do grupy – Członkowie personelu pomocniczego powołani na urzędników – Konkursy ogłoszone przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego – Akt niekorzystny – Dopuszczalność skargi

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której S. Boudova i siedmiu innych urzędników Komisji żądają stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie ich wniosku dotyczącego w szczególności zmiany zaszeregowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Dopuszczalność skargi – Ocena w świetle norm obowiązujących w chwili złożenia skargi

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 76)

2.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Ustalenie w odniesieniu do wniosku o zmianę zaszeregowania

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

3.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin – Bezwzględna przesłanka procesowa – Prekluzja – Otwarcie na nowo –Przesłanka – Nowa okoliczność faktyczna

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

1.      O ile norma zawarta w art. 76 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, zgodnie z którą Sąd może postanowieniem odrzucić skargę, która oczywiście podlega odrzuceniu, jest normą proceduralną znajdującą jako taka zastosowanie od dnia swego wejścia w życie do wszystkich sporów zawisłych przed Sądem, o tyle nie jest tak w przypadku norm, w oparciu o które Sąd może, na podstawie tego przepisu, postrzegać skargę jako oczywiście niedopuszczalną: mogą nimi być jedynie normy, które znajdowały zastosowanie w dniu wniesienia skargi.

(zob. pkt 17)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑60/07 Martin Bermejo przeciwko Komisji, 11 grudnia 2007 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 25

2.       Jedynie akty wywołujące wiążące skutki prawne, które mogą wpłynąć na interesy skarżącego, zmieniając w istotny sposób jego sytuację prawną, i które ostatecznie określają stanowisko instytucji stanowią akty niekorzystne. W przypadku wniosku o zmianę zaszeregowania, aktem niekorzystnym jest decyzja w sprawie powołania urzędnika na okres próbny. To bowiem ta właśnie decyzja określa obowiązki, do których pełnienia urzędnik zostaje powołany, i ostatecznie ustala odpowiadające temu zaszeregowanie.

(zob. pkt 31)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 191/84 Barcella i in. przeciwko Komisji, 7 maja 1986 r., Rec. s. 1541, pkt 11

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑18/89 i T‑24/89 Tagaras przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 7 lutego 1991 r., Rec. s. II‑53, pkt 38; sprawa T‑43/04 Fardoom i Reinard przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑329, II‑1465, pkt 26; sprawa T‑44/04 Kimman przeciwko Komisji, 15 marca 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑71, II‑A‑2‑299, pkt 40

3.      Terminy do złożenia zażalenia oraz do wniesienia skargi, określone w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego, są bezwzględnie wiążące i ani strony, ani sąd nie mogą nimi rozporządzać, jako że wprowadzone zostały w celu zapewnienia przejrzystości i pewności sytuacji prawnych. Ewentualne wyjątki lub odstępstwa od tych terminów należy interpretować w sposób zawężający.

O ile zaistnienie nowych i istotnych okoliczności może uzasadnić wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji, która nie została zaskarżona w wyznaczonym terminie, o tyle przepisy przyjęte przez instytucję wspólnotową na rzecz określonej grupy osób, w braku jakiegokolwiek obowiązku prawnego wynikającego z regulaminu pracowniczego, stanowią przepisy, na które nie można się powoływać na poparcie zarzutu dotyczącego naruszenia zasady równego traktowania w stosunku do innej instytucji.

(zob. pkt 32, 35, 37)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 127/84 Esly przeciwko Komisji, 15 maja 1985 r., Rec. s. 1437, pkt 10; sprawy połączone C‑193/87 i C‑194/87 Maurissen i Union syndicale przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 18 stycznia 1990 r., Rec. s. I‑95, pkt 26, 27; sprawa C‑246/95 Coen, 23 stycznia 1997 r., Rec. s. I‑403, pkt 21

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑131/95 Progoulis przeciwko Komisji, 15 grudnia 1995 r., RecFP s. I‑A‑297, II‑907, pkt 36; sprawa T‑113/95 Mancini przeciwko Komisji, 23 kwietnia 1996 r., RecFP s. I‑A‑185, II‑543, pkt 20; sprawy połączone T‑219/02 i T‑337/02 Lutz Herrera przeciwko Komisji, 28 października 2004 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑319, II‑1407, pkt 110; sprawa T‑368/03 De Bustamante Tello przeciwko Radzie, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑321, II‑1439, pkt 70; sprawa T‑156/05 Lantzoni przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 27 września 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑189, II‑A‑2‑969, pkt 104