HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

9 iulie 2009

Cauza F‑104/07

Micheline Hoppenbrouwers

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Agenți contractuali – Recrutare – Examen medical – Inaptitudine fizică – Articolul 2 alineatul (1) din anexa la RAA”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Hoppenbrouwers solicită, în esență, anularea deciziei Comisiei din 18 decembrie 2006 prin care se refuză angajarea sa ca agent contractual pentru motivul că nu era aptă din punct de vedere fizic la data de 1 mai 2005

Decizie: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Acțiune – Act care lezează – Decizie adoptată după reexaminarea unei decizii anterioare – Refuzul de a angaja un agent contractual după avizul comisiei medicale

[Statutul funcționarilor, art. 33 și art. 90 alin. (2); Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 83]

2.      Funcționari – Regimul aplicabil celorlalți agenți – Recrutarea unor agenți contractuali în temeiul articolului 2 din anexa la Regimul aplicabil celorlalți agenți

[Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 82 alin. (3) lit. (d) și anexa, art. 2]

1.      O acțiune în anulare formulată împotriva unei decizii pur confirmative a unei decizii anterioare neatacate în termenul legal este inadmisibilă, această calificare presupunând că actul nu conține niciun element nou în raport cu această decizie și că nu a fost precedat de o reexaminare a situației destinatarului său.

Cu toate acestea, în cadrul unei acțiuni îndreptate împotriva unei decizii prin care se refuză recrutarea unui agent contractual pentru motivul că nu este apt din punct de vedere fizic, situație constatată cu ocazia vizitei sale medicale de angajare, recunoașterea posibilității de a sesiza comisia medicală conform articolului 33 din statut are drept consecință, în mod necesar, că decizia adoptată după avizul comisiei menționate, iar nu decizia inițială, trebuie considerată un act care lezează în sensul articolului 90 alineatul (2) din statut. Astfel, o soluție contrară ar avea drept consecință lipsirea de efectul său util a posibilității de a sesiza comisia medicală în vederea emiterii unui aviz, posibilitate recunoscută de statut. În această privință, dacă numai decizia anterioară prin care se refuză recrutarea ar trebui considerată un act cauzator de prejudiciu, persoanele care doresc să sesizeze comisia medicală în vederea emiterii unui aviz s‑ar vedea constrânse, în scopul evitării unei eventuale depășiri a termenului prevăzut, să depună, în același timp cu sesizarea comisiei medicale, o reclamație în sensul articolului 90 alineatul (2) din statut, ceea ce ar micșora utilitatea procedurii instituite de articolul 33 din statut. O astfel de situație ar fi de asemenea contrară principiului economiei procesuale.

(a se vedea punctele 40, 49 și 50)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 18 septembrie 1992, X/Comisia, T‑121/89 și T‑13/90, Rec., p. II‑2195, punctele 4, 5, 7, 11 și 12; 23 februarie 1995, F/Consiliul, T‑535/93, RecFP, p. I‑A‑49 și II‑163, punctele 4, 5, 7-9 și 11; 15 octombrie 1997, IPK/Comisia, T‑331/94, Rec., p. II‑1665, punctul 24; 21 octombrie 1998, Vicente-Nuñez/Comisia, T‑100/96, RecFP, p. I‑A‑591 și II‑1779, punctul 37; 18 ianuarie 2001, Ioannou/Consiliul, T‑65/00, RecFP, p. I‑A‑15 și II‑67, punctele 5, 8 și 13-15; 3 aprilie 2001, Zaur-Gora și Dubigh/Comisia, T‑95/00 și T‑96/00, RecFP, p. I‑A‑79 și II‑379, punctele 24 și 27

2.      Potrivit articolului 2 din anexa la Regimul aplicabil celorlalți agenți, contractul de agent contractual pe perioadă nedeterminată propus oricărei persoane angajate de Comunitate la 1 mai 2004 în condițiile stabilite la articolul 2 menționat își produce efectele cel mai târziu la 1 mai 2005. Pe de altă parte, potrivit articolului 83 primul paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți, examinarea medicală de către un medic consultant al instituției, la care este supus agentul înainte de angajare, permite să se asigure că agentul menționat îndeplinește condițiile legate de aptitudinea fizică prevăzute la articolul 82 alineatul (3) litera (d) din regimul amintit.

Astfel, din aplicarea articolului 83 primul paragraf coroborat cu articolul 82 alineatul (3) litera (d) și cu articolul 2 din anexa la Regimul aplicabil celorlalți agenți rezultă că un agent contractual al cărui contract trebuie să își producă efectele cel mai târziu la 1 mai 2005 trebuie să îndeplinească respectivele condiții legate de aptitudinea fizică cel mai târziu la data menționată. În această privință, este de strictă interpretare beneficiul articolului 2 din anexa la regimul amintit, beneficiu care constituie o excepție de la procedura generală de recrutare a agenților contractuali.

În consecință, articolul 82 alineatul (3) litera (d) din Regimul aplicabil celorlalți agenți nu poate fi interpretat în sensul că, pentru a constata că sunt îndeplinite condițiile legate de aptitudinea fizică, este suficient ca inaptitudinea fizică să nu fie irevocabilă și ca, prin urmare, condițiile privind aptitudinea fizică să poată fi din nou îndeplinite chiar după o perioadă lungă de timp.

(a se vedea punctele 71, 72, 75, 76 și 79)