Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 9.3.2021 – RW v. Österreichische Post AG

(asia C-154/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: RW

Vastaaja: Österreichische Post AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 (yleinen tietosuoja-asetus) 15 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että tiedonsaantioikeus rajoittuu vastaanottajaryhmiin, kun tietojen suunniteltujen luovutusten konkreettiset vastaanottajat eivät vielä ole tiedossa, mutta sen on ehdottomasti koskettava myös tietojen vastaanottajia, kun tietoja on jo luovutettu?

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 1.