Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 ноември 2012 г. — Soukup/Комисия

(Дело F-1/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Невключване в списъка с резерви — Оценка от устния изпит)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Zdenek Soukup (Люксембург, Люксембург) (представители: първоначално адв. É. Boigelot и адв. S. Woog, впоследствие адв. É. Boigelot)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Eggers и P. Pecho, впоследствие B. Eggers)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия по конкурс на общо основание EPSO/AD/144/09 да не впише жалбоподателя в списъка с резерви и решението да впише друг кандидат в този списък, както и за поправяне на понесените неимуществени и имуществени вредиДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Soukup понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската комисия.