Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 marca 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

(Sprawa C-576/18)1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Niewykonanie – Odzyskanie pomocy bezprawnie przyznanej sektorowi hotelarskiemu na Sardynii – Artykuł 260 ust. 2 TFUE – Kary pieniężne – Okresowa kara pieniężna i ryczałt

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Stromsky i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, F. Varrone i E. Manzo, pełnomocnicy)

Sentencja

Nie podjąwszy do dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w wezwaniu do usunięcia uchybienia wystosowanym w dniu 11 lipca 2014 r. przez Komisję Europejską, wszelkich środków zapewniających wykonanie wyroku z dnia 29 marca 2012 r., Komisja/Włochy (C‑243/10, niepublikowany, EU:C:2012:182), Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na podstawie art. 260 ust. 1 TFUE.

Od Republiki Włoskiej zasądza się zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 80 000 EUR za każdy dzień począwszy od ogłoszenia niniejszego wyroku do dnia całkowitego wykonania wyroku z dnia 29 marca 2012 r., Komisja/Włochy (C‑243/10, niepublikowany, EU:C:2012:182).

Od Republiki Włoskiej zasądza się zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej ryczałtu w wysokości 7 500 000 EUR.

Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 399 z 5.11.2018