Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2006 r. - Bellantone przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-85/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gerardo Bellantone (Luksemburg, Luksemburg) (Przedstawiciele: T. Bontinck i J. Feld, avocats)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Sekretariatu Generalnego Trybunału Obrachunkowego z dnia 30 marca 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego w sprawie wypłaty reszty odszkodowania zastępującego dodatkowe świadczenie w związku z wypowiedzeniem, odprawy i dodatku dziennego;

zasądzenie od pozwanej kwoty: i) 20 751,45 EUR dodatkowego świadczenia związanego z wypowiedzeniem, ii) 39 247,74 EUR odpowiadającej kwocie odprawy, do której skarżący miałby prawo, iii) 8 467,02 EUR dodatku dziennego;

zasądzenie od pozwanej odsetek za zwłokę do dnia zapłaty;

nakazanie sprostowania uwag zawartych w zaskarżonej decyzji w odniesieniu do braku jakichkolwiek uwag skarżącego do groźby pozwanej o możliwym zwolnieniu;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były członek personelu tymczasowego Trybunału Obrachunkowego zaszeregowany w grupie A*8 powołany został przez ten ostatni w charakterze urzędnika w okresie próbnym w grupie A*5 bez wcześniejszego pytania go o zgodę.

W swej skardze skarżący podnosi, że zachowanie pozwanej stanowi naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych. Podnosi naruszenie kodeksu dobrych praktyk administracyjnych personelu Trybunału Obrachunkowego, naruszenie art. 25 regulaminu pracowniczego oraz naruszenie ogólnych zasad prawa służby publicznej dotyczących dobrej administracji, ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz praw nabytych.

____________