Talan väckt den 26 februari 2021 – Republiken Tjeckien/Republiken Polen

(Mål C-121/21)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, L. Dvořáková och J. Vláčil)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Republiken Tjeckien yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen:

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 och 4.2 i direktiv 2011/921 , jämförd med artiklarna 4.4–6, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv, genom att tillåta en förlängning på sex år av tillståndet för utvinning av brunkol utan miljökonsekvensbedömning,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 6.2–7, 7.5, 8, 9 och 11.1 i direktiv 2011/92 genom att den berörda allmänheten utesluts från förfarandet för beviljande av tillstånd att bedriva gruvverksamhet,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11.1 i direktiv 2011/92 genom att förklara MKB-beslutet omedelbart verkställbart,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 a ii och b ii i direktiv 2000/602 genom att i MKB-beslutet inte föreskriva något förfarande för det fall undantag för särskilda vattenförekomster med stöd av artikel 4.5 i direktiv 2000/60 inte kan beviljas,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 6.2–7, 7.1, 7.2, 7.5 och 8 i direktiv 2011/92 genom att inte tillåta den berörda allmänheten eller Republiken Tjeckien att delta i förfarandet för beviljande av tillstånd för gruvverksamhet fram till år 2026,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2011/92 genom att inte offentliggöra tillståndet att bedriva gruvverksamhet fram till år 2026 eller delge Republiken Tjeckien detta tillstånd i en begriplig form,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11.1 i direktiv 2011/92 genom att förhindra domstolsprövning av tillståndet att bedriva gruvverksamhet fram till år 2026,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7 i direktiv 2003/43 genom att inte offentliggöra tillståndet att bedriva gruvverksamhet fram till år 2026,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU genom att inte tillhandahålla fullständig information gällande förfarandet för att bevilja tillstånd att bedriva gruvverksamhet fram till år 2026,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 i direktiv 2011/92 genom att inte i tillräcklig utsträckning beakta MKB-beslutet i tillståndet att bedriva gruvverksamhet fram till år 2026,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 8a.1 b i direktiv 2011/92 genom att inte föreskriva tillräckliga miljövillkor i tillståndet att bedriva gruvverksamhet fram till år 2026, samt

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat grunder avseende åsidosättande av direktiven 2011/92, 2000/60 och 2003/4 samt EU-fördraget (principen om lojalt samarbete).

1.    Republiken Polen har i nationell lagstiftning infört bestämmelser enligt vilka det är möjligt att förlänga ett tillstånd att bedriva gruvverksamhet med sex år utan miljökonsekvensbedömning och förfarandet för att bevilja tillstånd att bedriva gruvverksamhet till största del inte är offentligt. Republiken Polen har därmed åsidosatt direktiv 2011/92.

2.    Republiken Polen har åsidosatt direktiv 2011/92 genom att fastställa att beslutet gällande miljövillkoren för projektet att utöka och förlänga utvinningsverksamheten i gruvan Turów fram till år 2044 var omedelbart verkställbart, vilket således förhindrade en effektiv domstolsprövning av beslutet. Republiken Polen har även åsidosatt direktiv 2000/60 i den mån beslutet gällande miljövillkor inte vederbörligen omfattar hela den period som projektet avser vad gäller gruvverksamhetens inverkan på vattenförekomster.

3.    Republiken Polen har åsidosatt direktiv 2011/92 genom att förhindra den berörda allmänheten och Republiken Tjeckien från att delta i förfarandet för att bevilja det slutliga tillståndet att bedriva gruvverksamhet i brunkolsgruvan Turów fram till år 2026, genom att inte offentliggöra det beviljade tillståndet och delge Republiken Tjeckien tillståndet försent och på ett ofullständigt sätt, genom att den berörda allmänheten enligt polsk rätt förhindras från att granska detta tillstånd och i den mån miljökonsekvensbedömningen inte vederbörligen beaktas i tillståndet. Republiken Polen har därmed även åsidosatt direktiv 2003/4 och principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 2012, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 2000, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 2003, s. 26).