EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 18. septembrī

Lieta F‑58/10

Timo Allgeier

pret

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (FRA)

Civildienests – Pienākums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 24. pants – Psiholoģiska vardarbība – Administratīvā izmeklēšana

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru T. Allgeier lūdz atcelt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (turpmāk tekstā – “FRA” vai “aģentūra”) lēmumu, ar ko ir noraidīts viņa lūgums sniegt palīdzību, kā arī piespriest FRA viņam samaksāt zaudējumu atlīdzību

Nolēmums      Atcelt lēmumu. FRA samaksā prasītājam EUR 5000. Tā sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Administrācijas pienākums sniegt palīdzību – Īstenošana psiholoģiskās vardarbības jomā – Lūguma sniegt palīdzību iesniegšana – Izmeklēšana aģentūrā – Izmeklētājs, kas ir tāda institūta biroja priekšsēdētājs, kuram ir nozīmīgas darījuma attiecības ar minēto aģentūru – Objektīva neieinteresētība – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 24. pants)

Veicot administratīvu izmeklēšanu, kas ir saistīta ar lūgumu sniegt palīdzību, kurš iesniegts iespējamas psiholoģiskās vardarbības dēļ, izmeklētājs neizpilda nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai nevarētu tikt apšaubīta viņa objektīvā neieinteresētība, ja pastāv nozīmīgas darījuma attiecības starp institūtu, kura biroja priekšsēdētājs viņš ir, un aģentūru, kurā viņš veic izmeklēšanu. Personām, kas ir ieinteresētas šādā izmeklēšanā, var būt pamatotas bažas, ka viņu, vēloties saglabāt šādas darījuma attiecības, varētu vadīt vēlme pasargāt minētās aģentūras reputāciju.

(skat. 62. un 64. punktu)