Žaloba podaná dňa 3. júna 2021 – Európska komisia v Slovenská republika

(Vec C-342/21)

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhy

určiť, že Slovenská republika si tým, že systematicky a pretrvávajúco prekračovala denné limitné hodnoty PM10 od roku 2005 v zóne SKBB01 Banskobystrický kraj (s výnimkou roku 2016) a v aglomerácii SKKO0.1 Košice (s výnimkou rokov 2009, 2015 a 2016), nesplnila povinnosti vyplývajúce z článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES1 z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe;

určiť, že Slovenská republika si tým, že nestanovila vhodné opatrenia v plánoch kvality ovzdušia na to, aby sa obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo v zóne SKBB01 Banskobystrický kraj, aglomerácii SKKO0.1 Košice a zóne SKKO02 Košický kraj, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 23 ods. 1 druhý pododsek v spojení s prílohou XV smernice 2008/50/ES;

uložiť Slovenskej republike náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Smernica 2008/50/ES stanovuje limitnú hodnotu PM10 pre dennú hodnotu koncentrácie (50 μg/m³). Denná hodnota koncentrácie sa nesmie prekročiť viac ako 35-krát za kalendárny rok. Slovenská republika systematicky a pretrvávajúco porušovala článok 13 ods. 1 smernice 2008/50 v zóne Banskobystrický kraj a v aglomerácii Košice, ako to vyplýva z výročných správ o kvalite ovzdušia predložených Slovenskou republikou podľa článku 27 smernice.

Článok 23 ods. 1 smernice 2008/50/ES ďalej ustanovuje, že ak v daných zónach alebo aglomeráciách prekročia úrovne znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší akúkoľvek limitnú hodnotu, zabezpečia členské štáty vypracovanie plánov kvality ovzdušia pre tieto zóny a aglomerácie s cieľom dosiahnuť príslušnú limitnú hodnotu určenú v prílohe XI. v prípade prekročenia týchto limitných hodnôt, pre ktoré už lehota na ich dosiahnutie uplynula, stanovia plány kvality ovzdušia vhodné opatrenia na to, aby sa obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo. Komisia tvrdí, že Slovenská republika si nesplnila povinnosti v prípade prekročenia limitných hodnôt vypracovať plány kvality ovzdušia, a to pokiaľ ide o zóny Banskobystrický kraj a Košický kraj a aglomeráciu Košice, ktoré by stanovili vhodne opatrenia, aby sa obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo. Toto porušenie vyplýva jednak už zo samotnej skutočnosti, že v týchto dvoch zónach a jednej aglomerácii Slovenská republika systematicky a pretrvávajúco porušovala článok 13 ods. 1 pri prekračovaní denných limitných hodnôt PM10. Okrem toho vyplýva toto porušenie článku 23 ods. 1 smernice aj z nevhodnosti plánov kvality ovzdušia, nedostatočnosti stratégie kvality ovzdušia, nedostatočných dodatočných opatrení a nedostatkov v slovenských právnych predpisoch.

____________

1 Ú. v. EÚ 2008, L 152, s. 1.