Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. februārī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – SIA „PRODEX”/Valsts ieņēmumu dienests

(lieta C-72/21)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa (Senāts)

Pamatlietas puses

Pieteicēja un kasācijas sūdzības iesniedzēja: SIA „PRODEX”

Atbildētājs un otra puse kasācijas tiesvedībā: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciālie jautājumi

Vai kombinētā nomenklatūra, kas ietverta Eiropas Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1 I pielikumā, kurš grozīts ar Komisijas 2011. gada 27. septembra Regulu (ES) Nr. 1006/20112 , ir interpretējama tādējādi, ka kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija 4418 20 var ietvert durvju rāmjus, durvju aplodas un sliekšņus kā atsevišķas preces?

Vai, ievērojot Komisijas 2011. gada 27. septembra Regulas (ES) Nr. 1006/2011, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, I pielikuma Pirmās daļas I sadaļas A apakšsadaļā ietverto vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu 2. noteikuma a) punkta pirmo daļu, kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija 4418 20 var ietvert arī nepabeigtus durvju rāmjus, durvju apmales un sliekšņus, ja tiem piemīt gatavu un pabeigtu durvju rāmju, durvju aplodu un sliekšņu pamatīpašības?

Vai tādas koka plātnes un līstes, par kādām ir strīds pamatlietā, kurām ir profils un dekoratīvā apstrāde, kas objektīvi liecina par to sagaidāmo izmantošanu durvju, durvju rāmju, durvju aplodu un sliekšņu izgatavošanai, bet kuras pirms durvju montāžas ir jāpiezāģē pēc garuma, jāizveido savienojuma vietas un, ja nepieciešams, jāiestrādā eņģu vietas un slēdzeņu aizbāžņu vietas, ir klasificējamas kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 4418 20 vai atkarībā no konkrētās plātnes vai līstes raksturlielumiem pozīcijās 4411 un 4412?

____________

1     OV 1987, L 256, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 2. nod., 2. sējums, 382. lpp.

2     Komisijas Regula (ES) Nr. 1006/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 2011, L 282, 1. lpp.)