ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(τρίτο τμήμα)

της 29ης Ιανουαρίου 2013

Υπόθεση F‑79/12

Karel Brus

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Έκθεση των προβαλλομένων ισχυρισμών — Προσφυγή προδήλως απαράδεκτη»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο K. Brus ζητεί την ακύρωση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2011, αντιστοίχως, περί παύσεώς του από τα καθήκοντά του και περί μειώσεως του ύψους της συντάξεώς του κατόπιν πειθαρχικής διαδικασίας κινηθείσας λόγω παραβάσεως των υπηρεσιακών υποχρεώσεών του.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο προσφεύγων φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής.

Περίληψη

Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Σαφής και ακριβής έκθεση των προβαλλομένων ισχυρισμών

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 21· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 35 § 1, στοιχείο ε΄)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Οργανισμού του Δικαστηρίου και το άρθρο 35, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιέχει τους ισχυρισμούς και τα προβαλλόμενα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα. Αυτοί οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπον αρκούντως σαφή και ακριβή, ώστε ο μεν καθού να μπορεί να προετοιμάσει την άμυνά του, το δε Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να μπορεί να αποφανθεί επί της προσφυγής, εν ανάγκη, χωρίς οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Προκειμένου να μη διαταράσσεται η ασφάλεια δικαίου και να διασφαλίζεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης, πρέπει, για να είναι μια προσφυγή παραδεκτή, τα ουσιώδη πραγματικά και νομικά στοιχεία επί των οποίων αυτή στηρίζεται να προκύπτουν, τουλάχιστον συνοπτικά, πλην όμως κατά τρόπο συνεκτικό και κατανοητό, από το ίδιο το κείμενο του δικογράφου της προσφυγής.

(βλ. σκέψη 19)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 15 Σεπτεμβρίου 2011, F‑102/09, Bennett κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ, σκέψη 115· 1 Φεβρουαρίου 2012, F‑123/10, Bancale και Buccheri κατά Επιτροπής, σκέψη 38· 8 Μαρτίου 2012, F‑12/10, Kerstens κατά Επιτροπής, σκέψη 68