Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Bremen (Německo) dne 16. února 2021 – DM v. CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Věc C-96/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Bremen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: DM

Žalovaná: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Předběžná otázka

Musí být čl. 16 písm. l) směrnice 2011/83/EU1 vykládán v tom smyslu, že pro vyloučení práva spotřebitele odstoupit od smlouvy postačuje, pokud obchodník spotřebiteli neposkytne přímo službu související s rekreační činností, nýbrž spotřebiteli prodá pouze právo přístupu k takové službě?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 2011, L 304, s. 64).