Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. júla 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-91/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Primeraná lehota na predloženie návrhu na náhradu škody - Omeškanie)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zamietnutie návrhu žalobcu na náhradu škody Komisiou smerujúceho k získaniu náhrady údajne spôsobenej škody, ktorá vznikla v dôsledku listu, v ktorom žalovaná požiadala lekára o vykonanie lekárskej prehliadky na účely posúdenia skutočnej pracovnej nespôsobilosti žalobcu

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta sčasti ako zjavne neprípustná, sčasti ako zjavne nedôvodná.

2.    L. Marcuccio je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 11, 16.1.2010, s. 41.