Talan väckt den 29 juni 2015 – DEI mot Europeiska kommissionen

(Mål T-352/15)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, Ch. Tagaras, Ch. Synodinos och Ε. Salaka)Svarande: Europeiska kommissionenYrkandenSökanden yrkar att tribunalen skaogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut K(2015) 1942 slutlig av den 25 mars 2015 i ärende SA.38101, i den del det slås fast att Aluminium SA inte har beviljats något statligt stöd och at

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut K(2015) 1942 slutlig av den 25 mars 2015 i ärende SA.38101, i den del det slås fast att Aluminium SA inte har beviljats något statligt stöd och att det därför saknas anledning för kommissionen

grunden: Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, eftersom det angripna beslutet inte uppfyller de processuella kraven för antagande av ett sådant beslut.Andra grunden: Bristfällig och motsägelsefull motivering samt åsidosättande av skyldigheten att pröva samtliga rättsliga och faktiska omständigheter som är relevanta för bedömningen av huruvi

da skiljeavtalet innehöll ”tydliga och objektiva parametrar” som ”begräns

ade skiljemännens utrymme

för skönsmässig bedömning” och som en ”logisk konsekven

s” innehöll det slutgiltiga elpriset.Tredje grunden: Uppenbart felaktig rättstillämpning vid tolkningen och tillämpningen av kriteriet avseende en försiktig privat in

vesterare i en marknadsekonomi och artiklarna 107.1 och 108.2 FEUF, med avseende på bedömningen att elpriset i skiljedomstolens avgörande utgör en ”logisk konsekvens av de i skiljeavtalet korrekt fastställda parametrarna”.Den fjärde grunden: Uppenbart felaktig rättstillämpning vid tolkningen och tillämpningen av artiklarna 107 och 108 FEUF, avseende bedömningen att kommissionen i

nte var skyldig att utföra komplicerade ekonomiska bedömningar, samt uppenbart felaktig rättstillämpning och uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna, eftersom kommissionen underlät att pröva frågor som var avgörande för bedömningen av förekomsten av statligt stöd.Den femte grunden: Uppenbart felaktig rättstillämpning av artiklarn

a 107.1 och 108.2 FEUF och en uppenbart oriktig bedömning i fråga om tillämpningen av principen om en försiktig privat investerare i en marknadsekonomi.Den sjätte grunden: Uppenbart oriktig rättstillämpning vid tolkningen och tillämpningen av artikel 107.1 FEUF, åsidosättande av motiveringsskyldigheten och en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna när det gäller kommissionens beslut att inte genomföra ytterligare utredn

ingar till följd av DEI:s klagomål från 2012 i den mening som avses i artikel 108.2 FEUF, med hänvisning till att detta klagomål ”hade förlorat sitt ändamål” till följd av skiljedomstolens beslut 1/2013.

____________