Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 mars 2019 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-405/16 P)(1 )

(Överklagande – Statligt stöd – Stöd som beviljats enligt vissa bestämmelser i den ändrade tyska lagen om förnybara energikällor (2012 års EEG-lag) – Stöd till producenter av elektricitet från förnybara energikällor och nedsatt EEG-tilläggsavgift för energiintensiva användare – Beslut att stöd är delvis oförenligt med den inre marknaden – Begreppet statligt stöd – Förmån – Statliga medel – Statlig kontroll över medlen – Åtgärd som är jämförbar med en skatt på elkonsumtionen)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och R. Kanitz, biträdda av T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: K. Herrmann och T. Maxian Rusche)

Domslut

Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 10 maj 2016, Tyskland/kommissionen (T-47/15, EU:T:2016:281) upphävs.

Kommissionens beslut (EU) 2015/1585 av den 25 november 2014 om stödordningen SA. 33995 (2013/C) (f.d. 2013/NN) som Tyskland har genomfört till stöd för el från förnybara energikällor och energiintensiva användare, ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna såväl i målet om överklagande som i målet i första instans.

____________

(1 ) EUT C 326, 5.9.2016.