Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. december 2016 – Tele2 Sverige AB mod Post- og telestyrelsen (C-203/15) og Secretary of State for the Home Department mod og Tom Watson, Peter Brice og Geoffrey Lewis (C-698/15) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kammarrätten i Stockholm og Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Sverige og Forenede Kongerige)

(Forenede sager C-203/15 og C-698/15) 1

(Præjudiciel forelæggelse – elektronisk kommunikation – behandling af personoplysninger – fortrolighed i forbindelse med elektronisk kommunikation – beskyttelse – direktiv 2002/58/EF – artikel 5, 6 og 9 samt artikel 15, stk. 1 – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7, 8 og 11 samt artikel 52, stk. 1 – national lovgivning – udbydere af elektroniske kommunikationstjenester – pligt vedrørende generel og udifferentieret lagring af trafikdata og lokaliseringsdata – nationale myndigheder – adgang til data – ingen forudgående kontrol foretaget af en domstol eller af en uafhængig administrativ myndighed – forenelighed med EU-retten)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Kammarrätten i Stockholm og Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Tele2 Sverige AB (C-203/15) og Secretary of State for the Home Department (C-698/15)

Sagsøgte: Post- og telestyrelsen (C-203/15) og Tom Watson, Peter Brice og Geoffrey Lewis (C-698/15)

Konklusion

Artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009, sammenholdt med artikel 7, 8 og 11 samt artikel 52, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, der med henblik på bekæmpelse af kriminalitet fastsætter en generel og udifferentieret lagring af samtlige trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende samtlige abonnenter og registrerede brugere i forbindelse med samtlige midler til elektronisk kommunikation.

Artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58, som ændret ved direktiv 2009/136, sammenholdt med artikel 7, 8 og 11 samt artikel 52, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, der regulerer beskyttelsen af og sikkerheden vedrørende trafikdata og lokaliseringsdata, og navnlig de kompetente nationale myndigheders adgang til de lagrede data, uden i forbindelse med bekæmpelsen af kriminalitet at begrænse denne adgang til målet om bekæmpelse af grov kriminalitet, uden at undergive den nævnte adgang en forudgående kontrol foretaget af en domstol eller af en uafhængig administrativ myndighed og uden at stille et krav om, at de pågældende data lagres på EU’s område.

Det andet spørgsmål, der er forelagt af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (appeldomstol (England og Wales) (afdelingen for civile sager), Det Forenede Kongerige)), kan ikke antages til realitetsbehandling.

____________

1 EUT C 221 af 6.7.2015 og EUT C 98 af 14.3.2016.