Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 – Bouvret m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-112/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til nationale pensionsordninger – afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten – procesreglementets artikel 81 – søgsmålet åbenbart ubegrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Florence Bouvret (Bruxelles, Belgien), Beata Stepien (Bruxelles, Belgien) og Daniel Wille (Mouscron, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, dernæst ved advokaterne J.-N. Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, og endelig ved G. Gattinara, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, hvorved de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten blev bragt i anvendelse

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1     EUT C 379 af 8.12.2012, s. 35.