Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2009 r. - Menghi przeciwko ENISA

(Sprawa F-2/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Achille Menghi (Cagliari, Włochy) (przedstawiciel: L. Defalque, adwokat)

Strona pozwana: Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie decyzji o niezawarciu umowy o pracę ze skarżącym po upływie okresu próbnego a także żądanie odszkodowania za poniesione straty pieniężne i zadośćuczynienia za poniesiona krzywdę.

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 3 października 2008 r. odrzucającej zażalenie skarżącego w sprawie decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę z dnia 14 marca 2008 r. w przedmiocie niezawarcia umowy ze skarżącym;

w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę z dnia 14 marca 2008 r. w przedmiocie niezawarcia umowy ze skarżącym;

obciążenie organu upoważnionego do zawierania umów o pracę wypłatą odszkodowania z tytułu poniesionych strat pieniężnych spowodowanych niezawarciem umowy o pracę ze skarżącym na okres 3 lat, strat pieniężnych wywołanych poniesionymi przez skarżącego kosztami badań lekarskich i zadośćuczynienia z tytułu krzywdy poniesionej przez mobbing;

obciążenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji kosztami postępowania.

____________