EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

30 päivänä kesäkuuta 2015

Asia F‑120/14

Caspar Curdt-Christiansen

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Vuosittaiset matkakulut – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 7 artiklan 3 kohta ja 8 artikla – Lähtöpaikkakunnan ja paikkakunnan, johon kantajalla on luontaiset siteet, vahvistaminen – Lähtöpaikkakunnan muuttamista koskeva vaatimus – Luontaisten siteiden käsite – Perheenjäsenen asuinpaikan vaihtaminen – Luontaisten siteiden muuttumisen ja lähtöpaikkakunnan muuttamista koskevan vaatimuksen välillä kulunut aika – Lähtöpaikkakunnan muuttamisen poikkeuksellinen luonne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Caspar Curdt-Christiansen vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan parlamentin päätöksen, jolla hylätään hänen vaatimuksensa siitä, että paikkakunta, johon hänellä on luontaiset siteet, on siirrettävä Montrealista (Kanada) Singaporeen ja että hänen lähtöpaikkakunnakseen on tämän seurauksena vahvistettava Larnaka (Kypros).

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Caspar Curdt-Christiansen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Lähtöpaikkakunta – Paikka, johon henkilöllä on luontaiset siteet – Muutokset uran aikana – Muuttamista koskevan vaatimuksen tekeminen – Kohtuullisen ajan noudattaminen – Muuttamisen poikkeuksellinen luonne

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohta ja liitteessä VII olevan 7 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta)

Toimimista kohtuullisessa ajassa edellytetään kaikissa niissä tapauksissa, joissa asiaa koskevien säännösten puuttuessa oikeusvarmuuden periaate tai luottamuksensuojan periaate estävät unionin toimielimiä ja luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä toimimasta ilman mitään ajallista rajoitusta ja vaarantamasta siten erityisesti vallalla olevan oikeudellisen tilanteen vakauden.

Erityisesti sellaisissa toimenpiteissä, jotka saattavat johtaa toimielimille aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin, se, että asianomaisen virkamiehen on esitettävä kohtuullisessa ajassa henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukainen vaatimuksensa, kuten lähtöpaikkakunnan muuttamista koskeva vaatimus, perustuu myös tarpeelle suojata julkisia varoja. Tämä tarve merkitsee, että asianomaisen on toimittava huolellisesti ja esitettävä vaatimuksensa kohtuullisen ajan kuluessa siitä hetkestä, kun hän saa tietoonsa uuden ja olennaisen toimenpiteen tai seikan, joka on omiaan muuttamaan hänen oikeudellista asemaansa.

Lisäksi ja joka tapauksessa, koska henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 7 artiklan 3 kohtaan perustuvat virkamiehen luontaisten siteiden paikan muuttamista koskevat päätökset ovat luonteeltaan poikkeuksellisia, vaikka hakemuksessa noudatetaan lähtöpaikkakunnan muuttamisen hyväksymisen muodollisia vaatimuksia, nimittävä viranomainen voi hylätä tällaisen vaatimuksen sillä perusteella, että muutoksen hyväksymisestä tehty päätös on luonteeltaan poikkeuksellinen.

(ks. 37, 38 ja 44 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio Eagle ym. v. komissio (T‑144/02, EU:T:2004:290, 57 kohta) ja tuomio Eagle ym. v. komissio (T‑144/02, EU:T:2007:222, 57 ja 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

Virkamiestuomioistuin: tuomio Skareby v. komissio (F‑95/09, EU:F:2011:9, 42–46 kohta)