Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 29. januar 2013 – Brus mod Kommissionen

(Sag F-79/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – stævning – formkrav – fremstilling af søgsmålsgrunde – afvisning)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Karel Brus (Zaventem, Belgien) (ved advokat J. Duvekot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall, J. Baquero Cruz og W. Roels, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelser om at fjerne sagsøgeren fra tjenesten og om at nedsætte hans pension som følge af en disciplinær procedure iværksat efter konstatering af en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 11

Konklusion

Sagen afvises.

Karel Brus bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 319 af 20.10.2012, s. 18.