Kanne 4.3.2021 – Euroopan parlamentti v. Euroopan komissio

(asia C-137/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: López-Carceller, J. Rodrigues ja S. Alonso de León)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

toteamaan, että komissio on rikkonut perustamissopimusta, kun se ei ole hyväksynyt delegoitua säädöstä asetuksen 2018/18061 7 artiklan f alakohdan mukaisesti;

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee perussopimusten rikkomista.

Parlamentin mukaan komissiolla oli velvollisuus hyväksyä delegoitu säädös asetuksen 2018/1806 7 artiklan f alakohdan mukaisesti. Parlamentti kehotti 22.10.2020 komissiota hyväksymään kyseessä olevan säädöksen. Koska komissio ei hyväksynyt delegoitua säädöstä 22.12.2020 mennessä, parlamentti päätti nostaa SEUT 265 artiklan mukaisen laiminlyöntikanteen.

____________

1 Luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske 14.11.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1806 (EUVL 2018, L 303, s. 39).