ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

της 20ης Νοεμβρίου 2008 (*)

«Παρέμβαση»

Στην υπόθεση F-35/08,

με αντικείμενο προσφυγή δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΑΕ,

Δημήτριος Παχτίτης, κάτοικος Αθηνών (Ελλάδα), εκπροσωπούμενος από τον Π. Γιαταγαντζίδη, δικηγόρο,

προσφεύγων,

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενης από τους J. Currall και Ι. Χατζηγιάννη,

καθής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

εκδίδει την ακόλουθη

Διάταξη

1        Με δικόγραφο που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στις 31 Ιουλίου 2008 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (η κατάθεση του πρωτοτύπου έγινε στις 4 Αυγούστου 2008), ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (στο εξής: ΕΕΠΔ) ζήτησε να παρέμβει στην υπόθεση F-35/08 υπέρ του προσφεύγοντος.

2        Σύμφωνα με το άρθρο 109, παράγραφος 5, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση παρεμβάσεως επιδόθηκε στους διαδίκους.

3        Με έγγραφο που περιήλθε στη Γραμματεία στις 8 Σεπτεμβρίου 2008 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (η κατάθεση του πρωτοτύπου έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου 2008), ο προσφεύγων ζήτησε από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να δεχθεί την αίτηση παρεμβάσεως του ΕΕΠΔ.

4        Με έγγραφο που περιήλθε στη Γραμματεία στις 12 Σεπτεμβρίου 2008 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (η κατάθεση του πρωτοτύπου έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2008), η καθής ισχυρίστηκε ότι ο ΕΕΠΔ δεν έχει συμφέρον στην επίλυση της υπό κρίση διαφοράς και, κατά συνέπεια, ζήτησε από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να απορρίψει την αίτηση παρεμβάσεως.

5        Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 109, παράγραφος 6, του Κανονισμού Διαδικασίας, δυνάμει του οποίου ο Πρόεδρος αποφαίνεται επί της αιτήσεως παρεμβάσεως με διάταξη, και δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του προαναφερθέντος άρθρου, πρέπει να επιτραπεί η παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 40, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το οποίο έχει εφαρμογή στην ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης διαδικασία δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1, του παραρτήματος I του εν λόγω Οργανισμού.

6        Τα δικαιώματα του παρεμβαίνοντος θα είναι αυτά που προβλέπει το άρθρο 110, παράγραφοι 1 έως 3, του Κανονισμού Διαδικασίας.

Για τους λόγους αυτούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

διατάσσει:

1)      Επιτρέπει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να παρέμβει στην υπόθεση F‑35/08 υπέρ του προσφεύγοντος.

2)      Θα κοινοποιηθεί στον παρεμβαίνοντα, μερίμνη του Γραμματέα, αντίγραφο όλων των διαδικαστικών εγγράφων.

3)      Θα ταχθεί, ακολούθως, προθεσμία στον παρεμβαίνοντα προκειμένου να εκθέσει γραπτώς τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματά του προς στήριξη των αιτημάτων του.

4)      Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Λουξεμβούργο, 20 Νοεμβρίου 2008.

Ο Γραμματέας

 

      Ο Πρόεδρος

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική