Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 19. jūnijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Marc Soulier, Sara Doke/ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(lieta C-301/15)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāji: Marc Soulier, Sara Doke

Atbildētāji: ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar iepriekš minētajām 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK 1 normām netiek pieļauts tāds tiesiskais regulējums kā šī lēmuma [Conseil constitutionnel [Konstitucionālās padomes] 2014. gada 28. februāra lēmuma Nr. 2013–370 QPC] 1. punktā analizētais, ar ko pilnvarotajām tiesību pārņēmējām un tālāknodevējām sabiedrībām piešķirtas tiesības atļaut “nepieejamo grāmatu” reproducēšanu un atveidošanu digitālā formā, vienlaikus ļaujot šo grāmatu autoriem un to tiesību pārņēmējiem iebilst vai panākt šādas izmantošanas izbeigšanu saskaņā ar tajā noteiktajiem nosacījumiem?

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.).