Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. októbra 2009 - Marcuccio/Komisia

(vec F-122/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Žiadosť o prešetrenie - Zamietnutie inštitúcie preložiť rozhodnutie do jazyka zvoleného žalobcom - Zjavná neprípustnosť - Žaloba zjavne právne nedôvodná)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie nevyhovieť žiadosti žalobcu vykonať vyšetrovanie týkajúce sa určitých udalostí, ktoré nastali v priebehu obdobia, keď bol pridelený k svojej delegácii v Angole - Žiadosť o oboznámenie sa s výsledkami vyšetrovania - Zrušenie rozhodnutia nepreložiť oznámenie do jazyka zvoleného žalobcom - Žaloba o náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba pána Luigiho Marcuccia sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu.

2.    Pán Luigi Marcuccio je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 65.