Žaloba podaná 25. septembra 2012 – ZZ/Parlament

(vec F-102/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: C. Bernard-Glanz a S. Rodrigues, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zmenení zaradenia žalobcu do platovej triedy AST5 platového stupňa 3 s retroaktívnym účinkom

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie a ak je to potrebné zrušiť rozhodnutie zamietajúce sťažnosť,

žalovaného poučiť o účinkoch tohto zrušenia, a to o zaradení do platovej triedy D4 platového stupňa 8 od 1. mája 2004, obnovenie služobného postupu podľa povýšení a postupov do ďalšieho platového stupňa, ktoré nastali od tohto dátumu, a zaplatenie všetkých prípadných nedoplatkov na plate,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.