Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 14ης Δεκεμβρίου 2006 - Dálnoly κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-120/06 R)

(Διαδικασία λήψεως ασφαλιστικών μέτρων - Προκήρυξη διαγωνισμού - Παραδεκτό της κύριας προσφυγής - Επείγον - Δεν συντρέχει)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αιτούσα: Noémi Dálnoly (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: P. Horváth, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: J. Currall και H. Kraemer)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Η διακοπή διεξαγωγής των εξετάσεων του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/47/06 μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής που ασκήθηκε για την ακύρωση της προκηρύξεως του εν λόγω διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 21ης Ιουνίου 2006 (ΕΕ C 145 Α, σ. 1)

Διατακτικό της διατάξεως

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα

____________