Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – One of Us jt versus komisjon

(kohtuasi T-561/14)1

(Institutsiooniline õigus – Euroopa kodanikualgatus – Teaduspoliitika – Rahvatervis – Arengukoostöö – Sellise tegevuse liidupoolne rahastamine, millega kaasneb inimembrüote hävitamine – Määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti c alusel esitatud komisjoni teatis – Tühistamishagi – Kohtumenetlusteovõime – Vaidlustatav akt – Osaline vastuvõetamatus – Kohtulik kontroll – Põhjendamiskohustus – Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: European Citizens’ Initiative One of Us ja teised hagejad, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaat C. de La Hougue, hiljem advokaat J. Paillot, veel hiljem barrister P. Diamond)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Laitenberger ja H. Krämer)

Hagejate toetuseks menetlusse astuja: Poola Vabariik (esindajad: M. Szwarc, A. Miłkowska ja B. Majczyna)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Parlament (esindajad: U. Rösslein ja E. Waldherr, hiljem U. Rösslein ja R. Crowe), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Rebasti ja K. Michoel)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue, milles palutakse tühistada komisjoni 28. mai 2014. aasta teatis COM(2014) 355 (final) Euroopa kodanikualgatuse „Üks meist“ kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta European Citizens’ Initiative One of Us’i ja teiste hagejate, kelle nimed on esitatud lisas, kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Poola Vabariigi, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 409, 17.11.2014.