Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Cocchi i Falcione / Komisja

(Sprawa F-134/11)1

(Służba publiczna – Obowiązek wspomagania – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Oddalenie wniosku o udzielenie wsparcia – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Wniosek o przeniesienie uprawnień emerytalnych – Cofnięcie w trakcie postępowania wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych – Umorzenie postępowania w sprawie oddalenia wniosku o udzielenia wsparcia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgia); Nicola Falcione (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci S. Orlandi, J.N. Nouis i D. de Abreu Caldas, następnie adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, oraz w końcu G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek o pomoc, złożony przez skarżących na podstawie art. 24 regulaminu pracowniczego w następstwie cofnięcia propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych, zaakceptowanej przez skarżących i po upływie rozsądnego terminu dla skorzystania z możliwości ich przeniesienia.

Sentencja postanowienia

Postępowanie w sprawie F-134/11 Cocchi i Falcione/Komisja zostaje umorzone.

Giorgio Cocchi, Nicola Falcione i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 23.