Talan väckt den 22 mars 2022 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-214/22)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve, A. Azéma, I. Zaloguin)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigher enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen 1 , genom att inte senast den 4 oktober 2016 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 8.7, artikel 9 och artikel 10.2 i direktivet, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förelägga Luxemburg enligt artikel 260.3 FEUF att betala ett standardbelopp på 7 096,50 EUR för varje dag som inte skyldigheten att meddela genomförandeåtgärder till artikel 8.7, artikel 9 och artikel 10.2 i direktiv 2014/42 har uppfyllts, vilket beräknas från tidpunkten för meddelande av denna dom, och

förplikta Luxemburg att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen möjliggör för medlemsstaterna att enklare konfiskera de hjälpmedel som kriminella har kommit i besittning av genom grov och organiserad brottslighet. Medlemsstaterna skulle ha implementerat direktivet senast den 4 oktober 2016. Kommissionen har inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Luxembourg i november 2016 och därefter skickat ett motiverat yttrande till denna medlemsstat i mars 2019. Luxembourg har emellertid inte meddelat kommissionen att direktivet i sin helhet har implementerats i nationell rätt.

____________

1 EUT 2014, L 127, s. 39.