Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 augustus 2016 – McMichael / Commissie

(Zaak F-18/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 114 van 20.4.2013, blz. 47.