Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 2 mars 2021 – Proximus NV mot Gegevensbeschermingsautoriteit

(Mål C-129/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van beroep te Brussel

Parter i det nationella målet

Klagande: Proximus NV

Motpart: Gegevensbeschermingsautoriteit

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 12[.2] i direktiv 2002/58/EG1 , jämförd med artikel 2 [f] i samma direktiv och med artikel 95 i förordning (EU) 2016/6792 , tolkas så, att en nationell tillsynsmyndighet får låta abonnentens ”samtycke” i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 ligga till grund för offentliggörandet av dennes personuppgifter i offentliga abonnentförteckningar och nummerupplysningstjänster, både sådana som operatören själv har utgett och sådana som utomstående leverantörer har utgett, om det inte finns någon nationell bestämmelse av motsatt innebörd?

2)    Ska rätten till radering av uppgifter i artikel 17 i förordning (EU) 2016/679 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell tillsynsmyndighets möjlighet att kvalificera en abonnents begäran om att tas bort från offentliga abonnentförteckningar eller nummerupplysningstjänster som en begäran om radering av uppgifter i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2016/679?

3)    Ska artiklarna 24 och 5[.2] i förordning (EU) 2016/679 tolkas så, att dessa utgör hinder för en nationell tillsynsmyndighets möjlighet att av den motiveringsskyldighet som föreskrivs i dessa bestämmelser dra slutsatsen att den personuppgiftsansvarige måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att informera utomstående personuppgiftsansvariga – det vill säga leverantören av telefonitjänster och andra leverantörer av abonnentförteckningar och nummerupplysningstjänster som har erhållit personuppgifter från den personuppgiftsansvarige – om att den registrerades har återkallat av sitt samtycke i enlighet med artikel 6 jämförd med artikel 7 i förordningen?

4)    Ska artikel 17[.2] i förordning (EU) 2016/679 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell tillsynsmyndighets möjlighet att ålägga en leverantör av allmänt tillgängliga abonnentförteckningar och nummerupplysningstjänster, som har mottagit en begäran om att inte längre offentliggöra en persons uppgifter, att vidta rimliga åtgärder för att informera sökmotorer om denna begäran om radering av uppgifter?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation ( direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 2002, s. 37).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1).