Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 18. septembri 2014. aasta otsus – Cerafogli versus EKP

(kohtuasi F-26/12)1

(Avalik teenistus – EKP töötajad – EKP töötajate juurdepääs töösuhet käsitlevatele dokumentidele – EKP töötajate taotlustele kohaldatavad eeskirjad – Kohtueelne menetlus – Vastavuse põhimõte – Esimest korda hagis esitatud õigusvastasuse väide – Vastuvõetavus – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Konsulteerimine personalikomiteega eeskirjade vastuvõtmiseks, mida kohaldatakse EKP töötajate juurdepääsutaotlustele töösuhet käsitlevatele dokumentidele)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini ja S. Lambrinoc, advokaat D. Waegenbaur)

Ese

Nõue tühistada EKP otsus jätta rahuldamata hageja esitatud juurdepääsutaotlus dokumentidele ning kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Tühistada 21. juuni 2011. aasta otsus, millega Euroopa Keskpanga personali, eelarve ja organisatsiooni peadirektoraadi peadirektori asetäitja jättis osaliselt rahuldamata M. C. Cerafogli 20. mail 2011 esitatud juurdepääsutaotluse teatavatele dokumentidele.

Mõista Euroopa Keskpangalt M. C. Cerafogli kasuks välja 1000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Keskpanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja M. C. Cerafogli kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 184, 23.6.2012, lk 22.