Žalba koju je 28. ožujka 2022. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 19. siječnja 2022. u predmetu T- 610/19 Deutsche Telekom AG/Europska komisija

(predmet C 221/22 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, agenti)

Druga stranka u postupku: Deutsche Telekom AG

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 19. siječnja 2022. u predmetu T-610/19 u mjeri u kojoj je njome usvojena tužba društva Deutsche Telekom AG,

sam odluči o otvorenim pitanjima spora, ili

podredno, predmet vrati na ponovno odlučivanje Općem sudu u dijelu u kojem o njemu još nije odlučeno,

društvu Deutsche Telekom AG naloži snošenje svih troškova u vezi s ovim postupkom i postupkom pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U biti, predmet ove žalbe, kojoj Europska komisija pripisuje temeljnu važnost za tumačenje i primjenu članka 266. UFEU-a, jest obveza Komisije da plati kamate na novčanu kaznu izrečenu u skladu sa pravom tržišnog natjecanja u slučaju njezina povrata. Društvo Deutsche Telekom AG je na temelju Komisijine odluke zbog zlouporabe vladajućeg položaja u skladu s člankom 102. UFEU-a privremeno platilo novčanu kaznu, koju je Sud Europske unije kasnije smanjio1 . Komisija sada osporava obvezu koju joj je Opći sud nametnuo u pobijanoj presudi da na dio novčane kazne koji se vraća kao kaznu plati zatezne kamate u smislu sudske prakse u predmetu Printeos2 .

Komisija svojim prvim žalbenim razlogom ističe da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da Komisija na temelju članka 266. UFEU-a u slučaju sudskog smanjenja novčane kazne u području tržišnog natjecanja ima apsolutnu i bezuvjetnu obvezu kao kaznu platiti zatezne kamate od datuma privremenog plaćanja novčane kazne.

Pritom Komisija posebno navodi sljedeće:

Opći sud je pogrešno zaključio da je Komisija povrijedila članak 266. UFEU-a time što društvu Deutschen Telekom AG nije platila zatezne kamate u iznosu koje je ono zatražilo (prvi dio prvog žalbenog razloga).

Pobijana presuda protivna je sudskoj praksi sudova Unije iz vremena prije donošenja presude Komisija/Printeos (drugi dio prvog žalbenog razloga).

Osim toga, sekundarnim pravom Unije regulirane su kamate koje se plaćaju za izvršenje presuda te je Opći sud to sekundarno pravo Unije trebao primijeniti ili ga je morao proglasiti nevaljanim (treći dio prvog žalbenog razloga).

Uvjeti za podnošenje tužbe za naknadu štete u skladu s člankom 340. UFEU-a nisu ispunjeni tako da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je na ime naknade štete dosudio zatezne kamate (četvrti dio prvog žalbenog razloga).

Ex tunc učinak presuda ne dovodi do toga da se zatezne kamate duguju od trenutka kada je dotično poduzeće privremeno platilo novčanu kaznu (peti dio prvog žalbenog razloga).

Plaćanje zateznih kamata u smislu pobijane presude protivno je odvraćajućem učinku novčanih kazni (šesti dio prvog žalbenog razloga).

Komisija svojim drugim žalbenim razlogom u slučaju odbijanja njezina prvog žalbenog razloga ističe da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava jer je smatrao da je, analogno članku 83. stavku 2. točki (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1268/20121 , kamatna stopa po kojoj je Komisija dužna izvršiti plaćanje kamatna stopa refinanciranja Europske središnje banke uvećana za tri i pol postotna boda.

____________

1 Presuda od 13. prosinca 2018., Deutsche Telekom/Komisija (T‑827/14, EU:T:2018:930)

1 Presuda od 20. siječnja 2021., Komisija/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39)

1 Delegirana uredba Komisije od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL 2012., L 362, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 9., str. 183.)