Prasība, kas celta 2016. gada 25. jūlijā – CK Telecoms UK Investments/Komisija

(lieta T-399/16)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – T. Wessely un O. Brouwer, lawyers, un A. Woods, J. Aitken un M. Davis, Solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

pilnībā atcelt Komisijas 2016. gada 11. maija Lēmumu C (2016) 2796 lietā COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), kurš tika paziņots Hutchison 2016. gada 13. maijā, ar kuru Hutchison plānotā līdzdalības iegūšana Telefónica Europe plc atbilstoši Padomes Regulas Nr. 139/2004 8. panta 3. punktam tika atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līgumu; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kuri ir saistīti ar jebkuru potenciālu iestāšanos lietā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā, acīmredzamas kļūdas vērtējumā un būtiskus procedūras noteikumu pārkāpumus, interpretējot un piemērojot juridiskos kritērijus novērtējumam par horizontālo nekoordinēto ietekmi Apvienotās Karalistes mazumtirdzniecības mobilo telekomunikāciju pakalpojumu tirgū. It īpaši Komisija ir pieļāvusi kļūdu attiecībā uz prasītājas kvalifikāciju kā “būtisku konkurences spēku” un vērtējumā par konkurences intensitāti. Komisija ir pieļāvusi arī acīmredzamas kļūdas, vērtējot paredzamo ietekmi uz cenām un iespējamajām priekšrocībām apvienotajam uzņēmumam.

Ar otro pamatu tiek apgalvotas acīmredzamas kļūdas vērtējumā un pierādījumu sagrozīšana saistībā ar hipotētiskā scenārija analīzi. It īpaši Komisija nav novērtējusi Hutchison tīkla kapacitāti salīdzinājumā ar tās konkurentiem un tā neatļauti ir atsaukusies uz Hutchison spēju pieņemt “pieprasījuma vadības” iniciatīvas, piemēram, paaugstināt cenas, kā iemeslu, lai noraidītu Hutchison sniegtos pierādījumus par tīkla kapacitāti nākotnē.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļautas kļūdas faktos, kļūdas tiesību piemērošanā, acīmredzamas kļūdas vērtējumā un ir izdarīti būtiski procedūras noteikumu pārkāpumi attiecībā uz novērtējumu par horizontālo nekoordinēto ietekmi, kāda rodas no tīkla kopīgas izmantošanas. It īpaši Komisija ir pieļāvusi kļūdu saistībā ar tās jaunajiem priekšlikumiem saistībā ar konkurentu “izlīdzināšanas” nepieciešamību un apmēru līgumos par tīkla kopīgu izmantošanu; un Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamas kļūdas vērtējumā, pamatodama savus secinājumus ar apvienotā uzņēmuma potenciālo kaitējumu konkurentiem, nevis ar kaitējumu konkurencei. Komisija turklāt ir pieļāvusi kļūdas, noraidot Hutchison piedāvātās saistības, ar kurām varētu novērst visas bažas attiecībā uz tīkla kopīgu izmantošanu.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvotas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, tiesību piemērošanā un būtiski procedūras noteikumu pārkāpumi attiecībā uz novērtējumu par horizontālo nekoordinēto ietekmi, kāda rodas vairumtirdzniecības tirgus piekļuvei un savienojumu uzsākšanai publiskajos mobilo telefonu tīklos Apvienotajā Karalistē. It īpaši Komisija ir kļūdījusies, secinādama, ka Hutchison ir “būtisks konkurences spēks” vairumtirdzniecības tirgū, neraugoties uz ļoti mazo tirgus daļu (mazāk par 3 %); un tā ir balstījusi savus secinājumus uz trešo personu viedokļiem, nevis veiksi pati savu analīzi.

Ar piekto pamatu tiek apgalvotas kļūdas tiesību piemērošanā, acīmredzamas kļūdas vērtējumā, pamatojuma trūkums un būtisku procedūras noteikumu pārkāpums, novērtējot Hutchison piedāvātās saistības attiecībā uz bažām par mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgiem mobilo telefonu tīklos Apvienotajā Karalistē. It īpaši Komisija ir nepamatoti iebildusi pret piedāvātajām saistībām, apgalvodama, ka pastāv neskaidrība par to īstenošanu; Komisija ir acīmredzami kļūdījusies savā vērtējumā par jaunu un stiprāku konkurentu spēju efektīvi konkurēt uz piedāvāto saistību pamata; un Komisija ir kļūdījusies savā vērtējumā par piedāvāto saistību vispārējo piemērotību lēmumā apgalvotās konkurences samazināšanās kompensēšanai.

____________