BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 15 juni 2016

Mål F‑61/12

Beata Stepien

och

Mario Animali

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Förslag på tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår – Rättsakt som inte går någon emot – Avvisning av talan – Yrkande om att målet ska avgöras utan prövning av sakfrågan – Artikel 83 i rättegångsreglerna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som enligt artikel 106a i EKSG-fördraget är tillämplig på nämnda fördrag, i vilken Beata Stepien och Mario Animali har yrkat ogiltigförklaring av de beslut som Europeiska kommissionens tillsättningsmyndighet fattade den 2 respektive den 19 mars 2012, varvid myndigheten avslog sökandenas klagomål mot ”besluten” om fastställelse av pensionsrättigheter som ska tillgodoräknas inom Europeiska unionens pensionssystem utifrån pensionsrättigheter som förvärvats tidigare i ett annat system och, vid behov, ogiltigförklaring av ”besluten” av den 27 juli respektive den 5 oktober 2011 avseende beräkningen av dessa rättigheter.

Avgörande:      Talan avvisas. Beata Stepien och Mario Animali ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår för överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats innan anställningen vid unionen tillträddes – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1, och bilaga VIII, artikel 11.2)

Ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår, som översänts till en tjänsteman i samband med överföringen till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat system, har inte bindande rättsverkningar som direkt och omedelbart påverkar den berördes rättsliga ställning, genom att klart förändra den. Det utgör följaktligen inte en rättsakt som går den berörde emot i den mening som avses i artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkt 18)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkt 62, och dom Teughels/kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58