Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. juni 2012 – BL mod Europa-Kommissionen

(Sag F-63/10) 1

(Personalesag – tidligere tjenestemand – social sikring – ulykke – afslutning af proceduren vedrørende anvendelse af vedtægtens artikel 73 – tidsmæssig anvendelse af den skala, der er bilagt den nye version af ordningen vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme – procedurens varighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BL (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne L. Levi og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at afslutte den procedure, der blev indledt efter vedtægtens artikel 73 som følge af sagsøgerens ulykke den 13. august 2001, hvorved graden af sagsøgerens vedvarende delvise invaliditet blev fastsat til 6%, og om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning

Konklusion

Afgørelsen af 28. oktober 2009 om at afslutte den procedure, der blev indledt efter artikel 73 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union som følge af den ulykke, som BL den 13. august 2001 var udsat for, annulleres.

Europa-Kommissionen betaler et beløb på 2 500 EUR til BL.

I øvrigt frifindes Kommissionen.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler BL’s sagsomkostninger.

____________

1 EUT C 260 af 25.9.2010, s. 29.