Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Gabrovo (Bulgarien) den 31. marts 2022 – IL mod Regionalna direktsia »Avtomobilna administratsia« Pleven

(Sag C-227/22)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad Gabrovo (Bulgarien)

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: IL

Indstævnt i kassationssagen: Regionalna direktsia »Avtomobilna administratsia« Pleven

Præjudicielt spørgsmål

Giver bestemmelserne i direktiv 2006/126 1 medlemsstaterne mulighed for at forlange af førere af køretøjer i kategori С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, at de med kortere intervaller end kørekortets gyldighedsperiode skal gennemgå en lægeundersøgelse for at fastslå deres fysiske og psykiske egnethed, og i denne forbindelse forlange et særskilt dokument (foruden kørekortet), som attesterer deres egnethed? Eller attesterer besiddelsen af et gyldigt kørekort til de nævnte kategorier også førerens fysiske og psykiske egnethed, da denne egnethed allerede blev konstateret ved førstegangsudstedelsen eller fornyelsen af kørekortet?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20.12.2006 om kørekort (omarbejdning) (EUT 2006, L 403, s. 18).