Prasība, kas celta 2007. gada 16. oktobrī - Doumas/Komisija

(lieta F-112/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Georgios DOUMAS, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja 2006. gada 24. novembra pieteikums;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam atalgojumu, kas viņam būtu bijis jāsaņem laikposmā no 2003. gada 1. novembra līdz 2007. gada 16. septembrim, kas ir viņa faktiskās atjaunošanas amatā diena, viņam nodarītā mantiskā zaudējuma atlīdzināšanai;

neizslēdzot summas palielināšanas vai samazināšanas iespēju tiesvedības gaitā, piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 200 000 par kaitējumu, kas viņam nodarīts karjeras aizkavēšanas dēļ, un par to, ka viņš esot zaudējis savas karjeras attīstības iespējas (paaugstināšana amatā, līmenī, pensiju sistēma), kā arī par morālo kaitējumu, it īpaši viņa veselības stāvokļa pasliktināšanos, ko izraisījis nedrošības stāvoklis attiecībā uz viņa karjeras attīstību, kurā viņš atradies vairāk nekā trīs gadus iecēlējinstitūcijas pieļauto kļūdu dēļ;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, A5 pakāpes 3. līmeņa ierēdnis, ar 2003. gada 1. augusta vēstuli, t.i., trīs mēnešus pirms beidzās viņa atvaļinājums personisku iemeslu dēļ (API), kas paņemts laikposmam no 2002. gada 1. oktobra līdz 2003. gada 31. oktobrim, izteica vēlmi nelūgt sava API pagarināšanu. 2006. gada 24. novembrī viņš iesniedza iecēlējinstitūcijai pieteikumu, lūdzot, pirmkārt, atjaunot viņu amatā pirmajā vakantajā amatā, kas atbilstu viņa pakāpei, un, otrkārt, atlīdzināt kaitējumu, kas viņam radies tādēļ, ka Komisijas pieļauto kļūdu dēļ viņš nebija ticis atjaunots amatā; atjaunot viņu amatā kā administratoru izdevās tikai 2007. gada 16. septembrī.

Savas prasības pamatojumam prasītājs cita starpā norāda, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 40. pants, Komisijas 1988. gada 5. septembra lēmuma 4. un turpmākie panti, kas piemērojami viņa API, kā arī 8. pants jaunajā Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmumā, kas attiecas uz API un kas stājās spēkā 2004. gada 1. maijā.

Turklāt prasītājs norāda, ka Komisijas lēmumam neatjaunot viņu amatā pilnīgi nav pamatojuma.

Prasītājs cita starpā apgalvo, ka šo kļūdu, kas viņam radīja būtisku kaitējumu, atkārtošana ir psiholoģiska vajāšana Civildienesta noteikumu 12.a panta izpratnē.

Visbeidzot, prasītājs norāda, ka Komisijas neesot ievērojusi Civildienesta noteikumu 40. panta 4. punktu un labas pārvaldības principu.

____________