SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 4. septembra 2008

Zadeva F-103/07

Radu Duta

proti

Sodišču Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Zaposlitev – Strokovni sodelavec – Člen 2(c) PZDU – Akt, ki posega v položaj – Zaupno razmerje“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero R. Duta predlaga, naj se za nična razglasita dopis z dne 24. januarja 2007, s katerim je bil obveščen, da mu ne bo ponujeno delovno mesto strokovnega sodelavca, in, če je potrebno, odločba komisije Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti, pristojne za odločanje o pritožbah, z dne 4. junija 2007, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba, ter naj se, če je potrebno, njegova prijava predloži pristojnemu organu v ponovno preučitev in naj se Sodišču naloži plačilo zneska 1.100.000 EUR iz naslova odškodnine.

Odločitev: Tožba se zavrže kot nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 2(c))

Samo akti, ki imajo zavezujoče pravne učinke, ki bi lahko neposredno in posamično vplivali na interese zadevnih oseb, s tem ko bi resno spremenili njihov pravni položaj, se lahko štejejo za akte, ki posegajo v njihov položaj. V tem smislu vsak uradni postopek imenovanja ali zaposlitve na delovno mesto, za katero veljajo Kadrovski predpisi ali Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, vodi do sprejetja akta, s katerim se resno spreminja pravni položaj osebe, ki se je prijavila po začetku tega postopka, naj gre za odločbo o imenovanju ali zaposlitvi, ki jo v zvezi s to osebo sprejme organ, pristojen za imenovanja, ali organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi začasnega uslužbenca, ali za odločbo o zavrnitvi njene prijave, ki jo sprejme eden od teh organov ali eden od organov, določenih v postopku zaposlovanja.

Vendar na sodiščih Skupnosti za zaposlitev strokovnih sodelavcev ni formalnega začetka postopka zaposlovanja, ampak obstaja samo prijava, ki jo vloži zadevni član Sodišča. Spontana prijava na tako delovno mesto nujno ohrani neformalno naravo in ne more voditi do sprejetja pravne odločbe o zavrnitvi. Zavrnitev take prijave torej ni akt, ki posega v položaj. Na splošno se namreč za zaposlitev strokovnega sodelavca ne začne uradni postopek zaposlovanja, temveč se takega sodelavca zaposli izključno tako, da zadevni član Sodišča predlaga neko ime in da Sodišče to ime sprejme ali zavrne. Noben pravni akt ne določa tega pooblastila za predlaganje imena, saj zadevni član prosto izbere osebo, ki jo želi predlagati, po metodi, ki se mu zdi primerna. Neobstoj sistematične organizacije uradnega postopka zaposlovanja te kategorije začasnih uslužbencev v institucijah Skupnosti je posledica obstoja zaupnega razmerja med zainteresiranimi osebami in člani navedenih sodišč, pri katerih opravljajo delo. Zaposlitev teh sodelavcev se namreč opravi intuitu personae, saj so zadevne osebe izbrane tako zaradi poklicnih in moralnih odlik kot tudi zaradi sposobnosti, da se prilagodijo delovnim metodam zadevnega člana in metodam njegovega kabineta v celoti.

(Glej točke 25, 26 in od 29 do 31.)

Napotitev na:

Sodišče: 3. december 1992, Moat proti Komisiji, C‑32/92 P, Recueil, str. I‑6379, točka 9; 10. januar 2006, Komisija proti Alvarez Moreno, C‑373/04 P, neobjavljena v ZOdl., točka 42; 11. julij 2006, Komisija proti Cresson, C‑432/04, ZOdl., str. I‑6387, točka 130;

Sodišče prve stopnje: 17. oktober 2006, Bonnet proti Sodišču, T‑406/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑213 in II‑A‑2‑1097, točke od 31 do 33.