Valitus, jonka Nemea Bank plc on tehnyt 9.3.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-321/17, Niemelä ym. v. EKP, 20.12.2021 antamasta määräyksestä

(asia C-181/22 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Nemea Bank plc (edustaja: A. Meriläinen, asianajaja)

Muut osapuolet: Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Euroopan keskuspankki ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan valituksenalaisen määräyksen

palauttamaan asian yleiseen tuomioistuimeen asianmukaisesti ratkaistavaksi, mutta kuitenkin eri jaostoon, jonka tuomarikokoonpano on täysin erilainen, kun otetaan huomioon, että mainitun määräyksen antanut jaosto on ollut puolueellinen eikä ole kunnioittanut valittajan perusvapauksia

velvoittamaan EKP:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se katsoi virheellisesti, ettei asiassa T-321/17 ole annettava ratkaisua; jätti ottamatta huomioon sen, että EKP:n 30.6.2017 tekemän päätöksen väitetty takautuva (ex tunc) vaikutus oli ristiriidassa SEUT 263 artiklan kanssa, ja oletti virheellisesti, ettei valittajalla ole intressiä siihen, että toimiluvan peruuttamisesta 23.3.2017 tehty EKP:n päätös kumotaan.

Toinen valitusperuste: yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen syyllistymällä useisiin olennaisten menettelymääräysten rikkomisiin.

Kolmas valitusperuste: yleinen tuomioistuin jätti ottamatta huomioon sen, että valittajan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaan perustuvia oikeuksia oli loukattu ennen menettelyn aloittamista ja että valittajalta evättiin jatkuvasti tosiasiallinen edustus menettelyn aikana.

Neljäs valitusperuste: yleinen tuomioistuin jätti ottamatta huomioon sen, että valittajan perusoikeuskirjan 41 artiklaan perustuvia oikeuksia oli loukattu, kun se päätti, että vahingonkorvauskanne oli jätettävä tutkimatta.

Viides valitusperuste: yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se jätti ottamatta huomioon valittajan SEUT 340 artiklan mukaiset oikeudet päättäessään, että vahingonkorvauskanne oli jätettävä tutkimatta.

____________