Begäran om förhandsavgörande framställd av Bezirksgericht Bleiburg (Österrike) den 8 januari 2021 – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG mot CB m.fl.

(Mål C-7/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bezirksgericht Bleiburg

Parter i det nationella målet

Klagande: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Motpart: CB, DF, GH

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 36 och 39 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/20121 , jämförda med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med principen om ändamålsenlig verkan och likvärdighetsprincipen (principen om lojalt samarbete enligt artikel 4.3 FEU), tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt vilken det enda rättsmedlet mot ett beslut om verkställighet, som domstolen utfärdar utan något föregående kontradiktoriskt förfarande och utan exekutionstitel och enbart på grundval av påståenden från den part som ansöker om verkställighet, är en invändning som ska inges inom åtta dagar på denna medlemsstats språk, och detta också när beslutet om verkställighet delges i en annan medlemsstat på ett språk som adressaten inte förstår, och invändningen avvisas såsom försent inlämnad när den inges inom tolv dagar?

Ska artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 20072 , jämförd med principen om ändamålsenlig verkan och likvärdighetsprincipen, tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken delgivningen av standardformuläret i bilaga II om upplysningar till adressaten om hans eller hennes rätt att inom en vecka vägra verkställighet, medför att även den frist på åtta dagar som föreskrivs för att inge ett överklagande av det beslut om verkställighet som samtidigt delges, börjar löpa?

Ska artikel 18 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att den utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt vilken en invändning, såsom rättsmedel, mot beslutet om verkställighet ska inges tillsammans med en motivering inom åtta dagar, och denna frist också gäller när adressaten för beslutet om verkställighet har sitt säte i en annan medlemsstat och beslutet om verkställighet inte är avfattat vare sig på det officiella språket i den medlemsstat i vilken beslutet om verkställighet delges eller på ett språk som adressaten för beslutet förstår?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1)

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EUT L 324, 2007, s. 79).