Talan väckt den 6 juli 2007 - Radolf Gering mot Europol

(Mål F-68/07)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Radolf Gering (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet som fattats efter ett klagomål, av den 5 april 2007 och som delgavs sökanden den 10 april 2007, och i den mån det är nödvändigt även vad avser placering i lönegrad i anställningsavtalet av den 24 april 2007,

förplikta Europol att:

i första hand: från och med den 1 augusti 2003 utbetala lön motsvarande lönegrad 4.2 till sökanden, eller, om förstainstansrätten anser det skäligt, lön motsvarande lönegrad 4.1,

i andra hand: från och med den 1 augusti 2004 utbetala lön motsvarande lönegrad 4.6, från och med den 1 augusti 2005 lön motsvarande lönegrad 4.8 och från och med den 1 augusti 2007 lön motsvarande lönegrad 4.9, till sökanden, och,

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden ifrågasätter bland annat Europols beslut av den 5 april 2007 och tilläggsklausulen till hans anställningsavtal av den 24 april 2007, genom vilka han inplacerades i lönegrad 4.2 från och med den 1 december 2004 och inte från och med den 1 augusti 2003 då han rekryterades.

Sökanden gör gällande att Europol borde ha beaktat likabehandlingsprincipen vad beträffar lön och inplacering i lönegrad av sina anställda. Europol hävdar att beslutet att placera sökanden i en högre lönegrad från och med den 1 december 2004 och inte från och med den 1 augusti 2003 kan motiveras med att sökanden först då började utföra arbetsuppgifter som motsvarar de som enhetscheferna i lönegrad 4 uträttar avseende omfattning och ansvar. Sökanden bestrider detta påstående och gör gällande att Europol inte klargjort vad som skiljer de arbetsuppgifter han utförde och det ansvar han hade under tiden från den 1 augusti 2003 till den 1 december 2004 från de andra enhetschefernas. Europol har inte heller visat på vilket sätt sökandens arbetsuppgifter varit mindre betungande eller inneburit att han hade mindre ansvar än de övriga enhetscheferna.

____________